Általános Szerződési Feltételek

A Hoplapp.com Kft szolgáltatásainak igénybevételéhez

Jelen dokumentum (továbbiakban: ÁSZF, Szabályzat) a Hoplapp.com Kft. (továbbiakban: Szolgáltató, vállalkozó) és a Hoplapp.com Kft szolgáltatásainak (továbbiakban: szolgáltatás) igénybe vevő Ügyfél (továbbiakban: Ügyfél, fogyasztó, felhasználó), együttesen: Felek jogait és kötelezettségeit tartalmazza. 

Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Hoplapp szolgáltatás igénybevételével történik. A Hoplapp rendszer által kínált szolgáltatás igénybevételére és a szolgáltatásnyújtás szabályaira az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) az irányadó.

Jelen dokumentum kizárólag a szolgáltatást igénybevevő személy és a Hoplapp.com Kft. között jön létre, nem kerül iktatása, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik. Ha a jelen megállapodás bármely fordított változata a magyar változatnak ellentmond, a magyar változat az irányadó. A szolgáltatásműködésével és használatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén az alább megadott elérhetőségeinken rendelkezésre állunk. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a www.hoplapp.com weboldalon és letölthető a http://www.hoplapp.com/terms címről.

1. Szolgáltatói adatok:

1.1. Szolgáltató adatai

Cégnév: Hoplapp.com Kft.
Székhely: 1095 Ipar utca 11 4. ajtó
Cégjegyzékszám: 01-09-207271
Bejegyző Bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 25304174-2-43
Statisztikai szám: 25304174-6312-113-01
Bankszámlaszám: 11720049-20001890-00000000 (OTP Bank)
Képviselő: Pap Gergely ügyvezető
Telefon:  
E-mail: info@hoplapp.com

1.2. Tárhelyszolgáltató adatai:

Név: Tárhely.Eu Kft.
Székhely: 1144 Budapest, Ormánság u 4/A. X. em. 241.
Levelezési cím: 1144 Budapest, Ormánság u 4/A. X. em. 241.
Elérhetőség: support@tarhely.eu

2. Alapvető rendelkezések

2.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint a jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadóak.

2.2. A jelen szabályzat 2018. Június 1. napjától visszavonásig hatályos. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a hatályba lépés napján a szolgáltató a www.hoplapp.com weboldalon közzéteszi. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül időnként megváltoztassa, megújítsa, illetve továbbfejlessze a szolgáltatást. A szolgáltatás tovább használatával a felhasználó automatikusan elfogadja a módosított feltételeket.

2.3. Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás „ahogy van” és „ahogy elérhető” alapon működik.

2.4. A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a szolgáltatás, annak bármely részlete és az abban megjelenő tartalmak, valamint a szolgáltatás terjesztésének tekintetében. Tilos a szolgáltatás használata során az abban megjelenő tartalmak, vagy azok bármely részletének jogosulatlan felhasználása, letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

2.5. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatást saját felelősségére veszi igénybe. A jogszerűtlen felhasználásért és a felhasználó által feltöltött/megjelenített jogszabályba ütköző tartalmakért a Szolgáltató nem vonható felelősségre.

2.6. A regisztráció során az „Elfogadom az Általános Szerződési Feltételekben és az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat” kipipálásával és a szolgáltatás használatával Ön elfogadja a jelen megállapodásban foglaltakat és kijelenti, hogy a jelen feltételeket, továbbá a Hoplapp.com Kft. Adatvédelmi Tájékoztatóját magára nézve kötelező erejűnek ismeri el.

2.7. A weboldalon igénybe vehető szolgáltatás a weboldal használatával azonnal megkezdődik.

3. Értelmező rendelkezések: 

3.1. Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

3.2. Szolgáltatás: A hoplapp.com Kft által nyújtott összes szolgáltatás. 4. A szolgáltatás működése (regisztráció)

A Szolgáltatás igénybevételéhez regisztráció nem szükséges, de bizonyos funkciók csak regisztrált felhasználók számára érhetők el. 


4.1. Regisztráció menete:

4.1.1. Az Ügyfél a Weboldalon és aloldalain történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

4.1.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után lehetősége van az Ügyfélnek. A Szolgáltatót a regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

4.1.3. A Felhasználónak élő személynek kell lennie. Robotok vagy bármely egyéb automata rendszer általi regisztráció tilos.

4.1.4. Regisztráció menete és a felhasználói fiók létrehozása: „/bejelentkezés/regisztráció” gombra kattintva tud regisztrálni a felhasználónév, e-mail cím, jelszó, ország, telefonszám megadásával. Az érvényes regisztráció feltétele az ÁSZF és Adatvédelmi Tájékoztató elfogadása. 

5. Licenc kikötések és használati szabályok

5.1. Licenc kikötések

5.1.1. A Hoplapp szolgáltatást bármely Internettel rendelkező mobiltelefonon, tableten, illetve számítógépen használhatja. Ön nem jogosult a szolgáltatást bérbe adni, kölcsönadni, továbbértékesíteni vagy továbblízingelni. A fenti tilalmak megszegése büntetőjogi és polgárjogi felelősséget von maga után. 

5.2. Használati szabályok

5.2.1. Ön tudomásul veszi, hogy a Hoplapp.com Kft szolgáltatásai korlátozzák a szolgáltatás alkalmazását a következőkben felsorolt szabályok szerint és Ön ezúton kötelezi magát arra, hogy a szolgáltatást az alábbi pontokban foglalt használati szabályok betartásával használja:

5.2.1.1. A Hoplapp bizonyos szolgáltatásai csak a jelen Általános Szerződési Feltételek és az Adatvédelmi Tájékoztató előzetes elfogadásához kötött.

5.2.1.2. Ön nem próbálja meg és erre nem is bátorít, illetve segít más személyt abban, hogy a Hoplapp részeként funkcionáló biztonsági technológiát vagy szoftvert megkerülje vagy módosítsa.

6. Szerződésbontás és utójogok

6.1. A Felhasználó kötelezi magát, hogy a Hoplapp szolgáltatást kizárólag a Hoplapp.com Kft.által a www.hoplapp.com oldalon közzétett szolgáltatás leírásnak, a jelen szabályzatnak és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően használja. Ha a szolgáltató úgy ítéli meg, hogy a Felhasználó megszegte a jelen szabályzatban foglaltakat, illetve tiltott tevékenységet végez, a szolgáltatást felfüggesztheti vagy leállíthatja és a felhasználót a további felhasználástól időlegesen/véglegesen eltilthatja. A tiltott tevékenységekről bővebben a 8. pontban olvashat. 

6.2. Jelen Megállapodásban foglalt szabályok megsértése azonnali hatályú felmondást von maga után, de a jelen Megállapodásban foglalt olyan rendelkezések, melyek a Felhasználóra nézve kötelezést tartalmaznak, továbbra is kötelező erejűek maradnak. A szerződés felmondása esetén a felhasználó hozzáférése törlődni fog a rendszerből, és az általa feltöltött dokumentumokat a szolgáltató azonnali hatállyal törli. 

6.3. Fenntartjuk a jogot, hogy bármely Hoplapp szolgáltatást használó személy használati jogát/hozzáférését megszüntessük vagy korlátozzuk, ha saját hatáskörben úgy ítéljük meg, hogy az illető felhasználó megsértette a jelen szabályzatban és a vonatkozó jogszabályokban foglaltakat. 

7. Tiltott tevékenységek

7.1. Tiltott tevékenységnek minősül különösen:

7.1.1. Olyan kommunikációt folytatni, mely sérti a CAN-SPAM törvényt vagy egyéb spam-ellenes jogszabályt.
7.1.2. A Hoplapp szolgáltatást arra használni, hogy más emberekről engedélyük nélküli hangfelvétel, kép/videó felvétel, helymeghatározás illetve bármely személyes adat rögzítésre és/vagy továbbításra kerüljön. (személyes adatok megsértése)
7.1.3. A szolgáltatás használata során olyan adatok vagy információk rögzítése, elküldése és feltöltése, amely jogszabályba ütközik, illetve bármely harmadik személy jogait sérti, beleértve többek között a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat és a személyiségi jogokat.
7.1.4. A regisztráció során hamis adatokat megadni, illetve más hozzáférését jogosulatlanul felhasználni.
7.1.5. Harmadik személy részére értékesíteni, cserében átadni vagy továbbítani bármely természetes személy hozzáférését az adott személy tudta és folyamatos jóváhagyása nélkül.
7.1.6. Küldeni, feltölteni, terjeszteni vagy felajánlani törvénytelen, uszító, megfélemlítő, pornográf, fajgyűlölő, rágalmazó, zaklató, fenyegető, visszaélésre okot adó, csalárd, obszcén vagy egyéb módon elítélendő tartalmat, adatot.
7.1.7. Szándékosan vírust, férget, egyéb defektet, Trójait, sérült file-t, álhírt vagy egyéb káros természetű tételt (információt) terjeszteni.
7.1.8. Piramis játékot űzni és terjeszteni.
7.1.9. Kiskorúakra káros tartalmat feltölteni, továbbítani.
7.1.10. Más személyként feltűnni vagy egyéb álcát ölteni. 
7.1.11. Törvénytelen módon más szellemi termékét vagy egyéb szellemi tulajdonát közvetíteni, a tulajdonos vagy licenc tulajdonos engedélye nélkül.
7.1.12. A szolgáltatástbármely jogsértésre, illetve jogszabályba ütköző módon használni (mint a személyiségi vagy nyilvánossághoz fűződő jogok, vagy egyéb.)
7.1.13. A szolgáltatást más üzletszabályzatának megsértésére használni.
7.1.14. Illegális/jogszabályba ütköző tevékenységet elősegíteni a szolgáltatás használata során.
7.1.15. Bármely módon megakadályozni másokat abban, hogy a Hoplapp szolgáltatást igénybe vegyék. 
7.1.16. Automata vagy egyéb csalárd módon nem valós felhasználókat létrehozni.
7.1.17. A Hoplapp szolgáltatást a szolgáltató előzetes engedélye nélkül értékesíteni, továbbértékesíteni, vagy egyéb módon jogosulatlan kereskedelmi célra felhasználni vagy továbbítani.
7.1.18. Eltávolítani a szolgáltatáson feltüntetett szerzői jogot feltüntető jelzést, védjegyet vagy egyéb tulajdonjogra utalást.
7.1.19. A szolgáltatás weboldalát átformálni, használhatatlanná tenni, illetve a weboldallal megegyező oldalt létrehozni. 

7.2. A felhasználó, illetve a címzett részéről kötelező azonnal értesíteni a Szolgáltatót a Szolgáltatáshoz kapcsolódó bármely jogsértéssel kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólag az Ügyfél jelszó, fiók vagy telefonszám illetéktelen használatát. A jelszó jogosulatlan harmadik személy általi felhasználásáért a szolgáltató felelősségét nem vállal.

8. Engedély a Hoplapp.com szolgáltatáshoz

8.1. Azzal, hogy Ön a Hoplapp szolgáltatásait veszi igénybe a digitális tartalmat a szolgáltató szerverére feltölti, kijelenti, hogy számunkra kizárólagos, folyamatos, továbbítható, jogdíj mentes, visszavonhatatlan, széleskörű engedélyt ad arra, hogy az ilyen tartalmat rögzítsük, vagy egyéb – a szolgáltatás céljával megegyező – módon felhasználjuk annak érdekében, hogy a Hoplapp szolgáltatás elérhető és teljes körűen működőképes legyen az Ön-, és saját általános üzleti céljaink számára. Ön ezúton tudomásul veszi, hogy a Hoplapp szolgáltatás használatával elismeri ezeket a licenc jogokat a szolgáltató részére.

9. Szellemi tulajdonjog

9.1. A Hoplapp szolgáltatással kapcsolatos összes szellemi tulajdonjogot fenntartjuk, kivéve a jelen Megállapodásban kifejezetten garantált, és a felhasználót megillető jogokat. Jelen licenc nem jogosítja fel Önt a Hoplapp védjegyeinek, logóinak használatára. 

9.2. Azzal, hogy Ön belép a www.hoplapp.com oldalaira, továbbá a szolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe veszi, elfogadja a jelent pontban foglalt feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója a szolgáltatásnak.

9.3. A www.hoplapp.com weboldalai, továbbá a weboldalon található tartalom és a Hoplapp szolgáltatás a Hoplapp.com Kft. szellemi tulajdona, így teljes egészében szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos.

9.4. A Hoplapp.com Kft. fenntart minden, az oldal bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. Az oldalhoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar szerzői jogi törvények védik.

9.5. Előzetes írásos hozzájárulás nélkül tilos az oldal egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. Az oldal tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult az oldal így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

9.6. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A Hoplapp.com Kft. követelheti többek között a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését a Ptk. általános szabályai szerint. 

9.7. A Szolgáltatás használatával a felhasználó által rögzített, illetve továbbított anyaghoz a Hoplapp.com Kft. nem támaszt szerzői jogi követeléseket. A szolgáltató nem szűri a felhasználó által feltöltött tartalmakat, de neki és megbízottjainak joga van (de nem kötelessége), hogy elutasítson vagy eltávolítson bármely Tartalmat, mely szerzői (vagy egyéb) jogokat sért. 

10. Vitarendezés, felelősség korlátozása

10.1. A Hoplapp.com Kft. saját költségén támogat minden követelés, illetve panasz kivizsgálását és rendezését, mely arra vonatkozik, hogy a felhasználó harmadik fél szellemi tulajdonjogának megsértésével használja a szolgáltatást. A szolgáltató vállalja, hogy a harmadik fél sérelmére elkövetett szellemi tulajdonjog megsértésének gyanúja esetén az ügyet kivizsgálja és mindent megtesz annak érdekében, hogy a vita rendezése megtörténjen. 

10.2. A szolgáltató a harmadik személyek szellemi tulajdonjogainak védelme érdekében megtesz minden tőle elvárható intézkedést, hogy a jelen Megállapodásban foglaltak maradéktalanul érvényesüljenek, a jogsértések elkerülhetőek legyenek, illetve a már bekövetkezett jogsértések haladéktalanul orvoslásra kerüljenek.

10.3. A szolgáltató kizárólag abban az esetben köteles helyt állni harmadik fél követelésével szemben, ha a harmadik fél szellemi tulajdonának megsértése a szolgáltató jogellenes és felróható magatartására vezethető vissza, továbbá a felróható magatartása és a szellemi tulajdon megsértéséből eredő kár között az ok-okozati összefüggés fennáll. 

10.4. A Felhasználó kizárólag saját felelősségére használja a Hoplapp szolgáltatást, azaz a szolgáltató nem vonható felelősségre semmilyen közvetett, speciális, eseti vagy példaértékű kár miatt, ami bármely módon összefüggésbe hozható a jelen Megállapodással vagy a Hoplapp használatával, illetve használatának elmaradásával. 

10.5. A Szolgáltató és a Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Amennyiben a peren kívüli békés vitarendezés nem vezet eredményre, úgy a Felek a jogvitákra nézve kikötik a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság, illetve a hatásköri szabályok figyelembe vételével a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét.

11. Jótállási nyilatkozat

11.1. A Hoplapp.com szolgáltatást „ahogy van” és „ahogy elérhető” formában nyújtjuk, beleértve az összes esetleges hibájával együtt, mindennemű jótállás nélkül. A szolgáltató, annak partnerei, előfizetői és licenc adói a hatályos jogszabályi keretek között ezúton hárítanak minden felelősséget, ami azzal kapcsolatos, hogy a Hoplapp szolgáltatás hibamentes, értékesítésre alkalmas, egy adott célra megfelelő és precíz.

11.2. A Felhasználó vállalja annak a kockázatát, hogy a Hoplapp szolgáltatás megfelel az általa elérni kívánt célokra. 

11.3. A szolgáltató, annak üzleti partnerei és licenc adói nem vállalnak garanciát arra nézve, hogy Ön elégedett lesz-e a szolgáltatással, illetve, hogy a benne lévő funkciók (lehetőségek) azok, amelyekre Önnek szüksége van. Továbbá arra sem vállalnak garanciát, hogy a Hoplapp szolgáltatás és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások zavartalanok és hibamentesek lesznek, illetve hogy az esetleges hibák a rendszerben vagy a weboldalon kijavításra kerülnek. Semmilyen szóbeli vagy írásbeli tájékoztatás vagy tanácsadás, melyet a Hoplapp.com Kft. ad Önnek, nem teremt garancia érvényesítési jogot. 

11.4. Amennyiben Ön a Hoplapp szolgáltatás használata során bárminemű hibát vagy rendellenes működést észlel, azt köteles haladéktalanul bejelenteni a szolgáltató felé. A késedelmes bejelentésből vagy a bejelentés elmaradásából eredő károkért Ön tartozik felelősséggel.

12. Felmondási Tájékoztató

12.1. A jelen ÁSZF elfogadásával Ön kifejezetten tudomásul veszi, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben rögzített felmondási jog a rendelet 29. § (1) bekezdésének a) pontjára tekintettel nem illeti meg Önt, tekintettel arra, hogy a weboldalon nyújtott fizetős szolgáltatások a vonatkozó díjak megfizetésével teljes egészében teljesülnek.

12.2. A felmondási jogról részletesebben a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben lehet olvasni, mely hatályos állapotban itt érhető el. 

13. Egyéb jogi nyilatkozatok

13.1. Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltató a felhasználó regisztráció során megadott e-mail címére a szolgáltatással kapcsolatos információkat, rendszerüzeneteket küldjön. 

13.2. Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy az általa feltöltött tartalmak a Szolgáltató által módosításra, kiegészítésre, illetve bizonyos esetekben törlésre kerülhetnek. 

13.3. Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a szolgáltató szerződött partnerei által feltöltött és megjelenített tartalmakért, információkért, azok valóságtartalmáért a szolgáltató nem vállalja a felelősséget. 


14. Vegyes rendelkezések

14.1. A technológiák változása és üzletágunk növekedése és fejlődése miatt, vagy akár egyéb okból kifolyólag a jelen Általános Szerződési Feltételek dokumentumot időnként módosítanunk kell. Amennyiben ilyen módosítás történik, erről tájékoztatjuk a www.hoplapp.com weboldalon. Javasoljuk, hogy időnként tekintse át a Hoplapp Általános Szerződési Feltételeit és Adatvédelmi Szabályzatát, hogy biztosan értesüljön a változásokról.


14.2. A Szolgáltató Jelen Szabályzatban rögzített jogai gyakorlásának elmulasztása vagy elmaradása nem jelenti a jogról való lemondást. 

14.3. Felhasználó tudomásul veszi, hogy jelen Megállapodás minden kitétele a lehető legteljesebb mértékben érvényesítendő. Amennyiben bármely megállapodásbeli pont egészben vagy részben jogszerűtlennek, érvénytelennek vagy érvényesíthetetlennek bizonyul, az a pont részben vagy egészben külön kezelendő a Megállapodástól és nem befolyásolja a fennmaradó pontok érvényességét és érvényesíthetőségét.

14.4. Technikai asszisztenciát kizárólag a Hoplapp használóinak biztosít a Szolgáltató, kizárólag email-en keresztül, hacsak ez külön megállapodásban másképp nem került rögzítésre a felek között.

14.5. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a szolgáltató harmadik személyeket: értékesítőket és üzleti partnereket von be, annak érdekében, hogy biztosítani tudja a szükséges hardver, szoftver, hálózati, tárolási és egyéb kapcsolódó technológiákat, mely a Szolgáltatás működtetéséhez és céljának eléréséhez szükségesek.

14.6. A felhasználó ezúton beleegyezik, hogy nem reprodukálja, duplikálja, másolja, értékesíti, viszontértékesíti és egyéb módon sem él vissza a Szolgáltatással, a Szolgáltatás használatával, vagy a Szolgáltatás elérésével, kivéve, ha erre a Hoplapp.com Kft. előzetes, írásbeli engedélyével rendelkezik.

14.7. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás műszaki feldolgozása és továbbítása, beleértve a felhasználó Tartalmait, titkosítás nélkül, (a) további hálózatokon keresztül történhet; és (b) módosulhat, e további kapcsolódó hálózatok vagy eszközök technikai igényeinek megfelelően.

14.8. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételek teljes körűen tartalmazzák a felhasználó és a Hoplapp.com Kft. közti megállapodás minden részletét és mindenben irányadóak arra nézve, hogyan vehető igénybe a Szolgáltatás, tekintet nélkül mindennemű korábbi megállapodásra a felhasználó és a Hoplapp.com Kft. között, beleértve, de nem kizárólag az Általános Szerződési Feltételek esetleges korábbi verziói általi szabályozásokat.

14.9. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

14.10. A Hoplapp.com Kft. pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

15. Panaszkezelés rendje

15.1. A Szolgáltató célja, hogy a felhasználók valamennyi igényét és elvárását a jelen szerződésben foglaltak alapján teljesítse. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen, vagy levél útján is közölheti. 

15.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a felhasználónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról úgyszintén jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a felhasználónak. 

15.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

15.4. A panasz leírásának tartalmaznia kell a panaszt tevő elérhetőségét, továbbá a panasz alapjául szolgáló tényék részletes és pontos leírását.

15.5. Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
GPS koordináták: X 19,071     Y 47,496
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Faxszám: +36 1 210 4677
E-mail: nfh@nfh.hu

15.6. Békéltető testülethez fordulás: A szolgáltatásminőségével, biztonságosságával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488-21-31

15.7. Tájékoztatjuk a felhasználót, hogy a Szolgáltató képviselője garantálja a személyes megjelentését, illetve együttműködését biztosítja a fogyasztói jogvitát kezelő békéltető testületi eljárásban. 

15.8. Tájékoztatjuk továbbá, hogy fogyasztói jogvita esetén Ön a lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulhat. A Békéltető Testületek listája itt található: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

16. Adatvédelem

16.1. A Hoplapp.comadatkezelési tájékoztatója itt érhető el: www.hoplapp.com/terms, továbbá elérhető az Adatkezelési szabályzat link alatt.

17. Vonatkozó jogszabályok

17.1. Magyarország Alaptörvénye 

17.2. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 

17.3. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (eKertv.) 

17.4. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.) 

17.5. A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (Kknyt.) 

17.6. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Reklámtv.) 

17.7. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet


Budapest, 2018. Június 1. 

Hoplapp.com Kft.


Oldalunk cookiekat használ a jobb szolgáltatási minőség érdekében. Adatkezelési nyilatkozatunkat itt érheti el.