Adatkezelési nyilatkozat

A Hoplapp.com Kft szolgáltatásainak igénybevételekor


PREAMBULUM

A Hoplapp.com Kft. (továbbiakban „Adatkezelő”; székhely: 1095 Budapest, Ipar utca 11 fsz.6.) mint adatkezelő a személyes adatok kezelése során az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelet rendelkezéseinek és a vonatkozó törvényeknek megfelelően jár el.
A Hoplapp.com Kft. tiszteletben tartja az Ön (továbbiakban „Érintett”) személyes adatok védelméhez fűződő jogait. Ez a tájékoztató tömör, egyszerű módon foglalja össze, hogy milyen adatokat gyűjtünk, azokat miként használhatjuk fel, továbbá ismerteti az általunk igénybe vett eszközöket és az Érintett adatvédelemmel kapcsolatos adatvédelmi és jogérvényesítési lehetőségeit.
Részletes szabályozás az említett rendeletben található, további információigény esetén javasoljuk a Rendelet tanulmányozását.


FOGALMAK

• Személyes adat – azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
• Adatkezelés – a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
• Adatkezelő – az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
• Adatfeldolgozó – az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
• Címzett – az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek;
• Harmadik fél – az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
• Az érintett hozzájárulása – az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
• Profilalkotás – személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
• Adatvédelmi incidens – a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
• Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonsági Hatóság, NAIH.

1. ADATKEZELŐ (SZOLGÁLTATÓ) MEGJELÖLÉSE, ELÉRHETŐSÉGEI
Adatkezelő neve: Hoplapp.com Kft.
Székhelye: 1095 Budapest, Ipar u. 11 fsz.6.
Postai címe: 1095 Budapest, Ipar u. 11 fsz.6.
Cégjegyzékszám: 01-09-207271
Adatkezelő képviselője: Pap Gergely József
Adatkezelő képviselőjének e-mail címe: info@hoplapp.com
Telefonos elérhetőség: +36 20 527 11 21
Központi e-mail cím: info@hoplapp.com
Adatvédelmi tisztviselő: nincs
Panaszkezelés helye és elérhetőségei: 1095 Budapest, Ipar u. 11 fsz.6.; info@hoplapp.com

2. ADATKEZELÉS CÉLJA, A KEZELT ADATOK KÖRE, ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA, ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK
Adatkezelés célja
Személyes adat kizárólag meghatározott célból, szükséges mértékben, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Adatkezelő belső utasításokban szabályozta, hogy csak az adatkezelési cél elérésében közreműködő, ahhoz szükséges címzettek kezeljék az adatokat.
Adatkezelő a személyes adatokat törvényi előírás alapján kezeli az alábbi esetekben:
• a megrendelésről történő számlakiállítás,
• teljesítések igazolása, jelenléti ívek kezelése,
• képzések esetén törvény által előírt statisztikai adatjelentés.
Adatkezelő a személyes adatokat jogos érdekből kezeli az alábbi esetekben:
• Érintett, mint ügyfél beazonosítása
• a szolgáltatás megrendelés rögzítése, valamint a megrendelt szolgáltatás teljesítése, azzal kapcsolatos értesítések kiküldése,
• az Érintett adatainak szolgáltatásteljesítés céljából történő nyilvántartása,
• szolgáltatás biztosításához informatikai háttér működtetése.
Adatkezelő a személyes adatokat Érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása alapján kezeli az alábbi esetekben:
• Érintett, mint ügyfél beazonosítása,
• Érintett részéről szolgáltatással kapcsolatos érdeklődés, információkérés esetén történő kapcsolatfelvétel, tájékoztatás.
Az önkéntes hozzájárulás alapján történő adatszolgáltatás nem előfeltétele szerződéskötésnek, ezen célokhoz a személyes adatok megadására nem köteles. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye, hogy érintett érdeklődésére, igényeire nem tudunk választ adni.
A kezelt adatok köre, adatkezelés időtartama, adatok megismerésére jogosultak
Előzőeknek megfelelően a megjelölt jogalapra hivatkozva a következő adatokat gyűjtjük és kezeljük a megjelölt megőrzési ideig.
Jogos érdek alapján kezelt adatok:
• Kontakt/ programon résztvevő személy elérhetősége: neve, telefonszáma, e-mail címe. – Megőrzési idő a jogos érdek megszűnése vagy a hozzá kapcsolódó törvényi előírás (Ptk. 6:22§) szerint 5 év.
Törvényi előírás alapján kezelt adatok:
• Számlázási név, számlázási cím – Megőrzési idő a törvény (Ptk. 6:22§) szerint 5 év.
• Felnőttképzés esetén résztvevők neme, lakcím irányítószáma, születési évszáma, munkajogi státusza, legmagasabb befejezett iskolai végzettsége – Megőrzési idő a törvény (2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről 10/A§) szerint 5 év.
Önkéntes hozzájárulással kezelt adatok:
• Név, e-mail cím, telefonszám – Megőrzési idő a kapcsolatfelvétel tárgyévét követő év végéig,
• hoplapp.com, sorszam.hu, webpromo.hu, ettermirendszeringyen.hu, gopos.hu, gopromo.hu, flowjuice.hu oldal által használt cookie-k, sütik

3. SZEMÉLYES ADATOK ÖSSZEGYŰJTÉSE, FELHASZNÁLÁSA ÉS TOVÁBBÍTÁSA
Adatkezelő személyes adatok begyűjtése esetén a vonatkozó jogi előírásokat, korlátozásokat és etikai normákat betartja.
Adatkezelő:
• Időben, az adatkezelés megkezdése előtt, az előírt módon tájékoztatja Érintettet az adatkezelési gyakorlatáról.
• Kizárólag meghatározott céllal gyűjt, tárol és használ fel személyes adatokat. A begyűjtött információ mindig az adott célnak megfelelő, annak szempontjából releváns és megfelelő mértékű.
• Az adott cél szempontjából ésszerű lépéseket tesz annak érdekében, hogy Érintett személyes adatai a célnak megfelelő mértékben teljesek, pontosak, naprakészek és megbízhatóak legyenek.
• Promóciós célokra kizárólag az ön beleegyezésével használja személyes adatait és lehetőséget ad arra, hogy az ilyen jellegű kommunikációt megtiltsa.
• Arányos és körültekintő lépéseket tesz annak érdekében, hogy Érintett személyes adatainak védelmét biztosítsa, beleértve az olyan eseteket, ha azokat harmadik fél számára továbbítja. Adattovábbítás harmadik fél számára Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása nélkül nem történik.
Adatkezelő személyes adatok kezeléséhez alábbi Adatfeldolgozó(ka)t veszi igénybe a megjelölt tevékenységekre (adatfeldolgozó/végzett tevékenység):
• IT szolgáltató (Tárhely.eu Szolgáltató Kft. Cg. 01-09-909968) – Webtárhely, Fájlszerver üzemeltetése és biztosítása
• Könyvelő iroda (ADAPTOR Kft. Cg. 13-09-092672) – Teljeskörű könyvelés
• Posta (Magyar Posta Zrt. Cg. 01-10-042463) – Levelek, csomagok küldése
• Online számlázás (KBOSS.hu Kft. Cg. 01-09-303201) – számlák kiállítása és tárolása

4. SZEMÉLYES ADATOK HOZZÁFÉRÉSE, MÓDOSÍTÁSA, HELYESBÍTÉSE, HORDOZHATÓSÁGA
Hozzáférés
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják.
Módosítás, helyesbítés
Érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
Hordozhatóság
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
a) az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson vagy olyan szerződésen alapul, ahol az Érintett az egyik fél; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.

5. SZEMÉLYES ADATOK TÖRLÉSE, KORLÁTOZÁSA, TILTAKOZÁS JOGA
Törlés
(1)   Érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, Adatkezelő pedig köteles arra, hogy Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező önkéntes hozzájárulását az Adatkezelő által biztosított info@hoplapp.com lehetőségen keresztül, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) Érintett a saját helyzetével kapcsolatos okokból vagy közvetlen üzletszerzési adatkezelés miatt tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek történő, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
(2)   Ha Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az (1) bekezdés értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
(3)   Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b) a személyes adatok kezelését előíró, Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
c) Munkahelyi egészségügyi vagy népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
d) Közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
Korlátozás
(1)   Érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a) Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) Érintett a saját helyzetével kapcsolatos okból tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Érintett jogos indokaival szemben.
(2)   Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
(3)   Adatkezelő Érintett, akinek a kérésére az (1) bekezdés alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
Tiltakozás
Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés történik, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
 Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

6. AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL ÉS PROFILALKOTÁS
Egyik sem történik az adatkezelés során.

7. FELHASZNÁLÓ JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI
Felhasználó a személyiségi jogainak megsértése esetén, valamint a Rendeletben meghatározott esetekben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét kérheti:
Név:                    Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím:           1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím:                    1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon:              +36 (1) 391-1400
Fax:                     +36 (1) 391-1410
Web:                   naih.hu
E-mail:                ugyfelszolgalat@naih.hu

8. TÁJÉKOZTATÓ VÁLTOZÁSAI
Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen „Tájékoztatót” bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa vagy frissítse és a friss változatot weboldalain közzé tegye. Bármely módosítás kizárólag a módosított változat közzétételét követően összegyűjtött személyes adatokra érvényes.
Kérjük, rendszeresen ellenőrizze Tájékoztatónkat, hogy nyomon kövesse a változtatásokat, illetve informálódjon, hogy a változások hogyan érintik Önt.
Utolsó frissítés: 2018.05.24.

Oldalunk cookiekat használ a jobb szolgáltatási minőség érdekében. Adatkezelési nyilatkozatunkat itt érheti el.